VIDEOS de Sinergias4G Contacta: info@sinergias4g.com Edita: Sinergias4G Artes Visuales QUIENES SOMOS.

Puedes buscar todas las entradas publicadas en Sinergias4G Artes Visuales por Artista, Autor, Museo, Galería, Asociación, etc.

Buscar por palabra en Sinergias4G

viernes, 15 de febrero de 2019

CONVOCADA LA BIENAL ArtNostre ’19 D’ARTS PLÀSTIQUES


Presentació d'obres fins el 8 de març.


La Biennal d’Arts Plàstiques ArtNostre és una exposició itinerant d’obres d’artistes contemporanis que circula per diferents municipis de les comarques de l’Alcoià i el Comtat.

La finalitat d’aquesta iniciativa és promoure l’intercanvi cultural i la comunicació entre els artistes de les comarques, a la vegada que s’incrementa l’oferta d’exposicions artístiques als municipis i es dóna difusió a l’obra d’artistes contemporanis.

1.- Hi podran participar tots els artistes que ho desitgen de qualsevol nacionalitat. Podran fer-ho de manera individual o col·lectiva.

2.- Es declara lliure tant la temàtica com les tècniques a emprar. No obstant això, s'estableixen les limitacions següents:
- Els suports de la pintura seran com a mínim de 80 x 80 cm i com a màxim de 180 x 180 cm.
- L'escultura i/o les instal·lacions no podran excedir de dos metres en la seua dimensió màxima i hauran de tenir un mínim de 80 centímetres. Així mateix, no podran excedir els 50 kg de pes. La peça ha d’adaptar-se a la itinerància de dos anys de la VI Biennal.
- Las propostes de videoart no han d’excedir d’un màxim de

3.- Es presentarà una sola obra per autor o col·lectiu.

- Totes les obres es presentaran a la preselecció abans al dia 8 de març de 2019 en format digital amb la quantitat de fotografies que l'autor considere convenient (en format TIFF-JPG, 300 píxels per polzada). S'haurà d'incloure també una breu descripció conceptual i una fitxa tècnica de l'obra (materials, mesures, any d'execució, etc.).

- En el cas de ser seleccionades hauran de ser presentades físicament amb el terme màxim de quinze dies en màximes condicions de seguretat i protecció.
- En el cas que les obres oferisquen particularitats de muntatge, portaran les instruccions corresponents.

3.- Es farà una selecció de les obres presentades (màxim 20) amb la _nalitat d'incloure-les en l'exposició que de manera itinerant recorrerà cada una de les poblacions que formen part d'aquest projecte, en un temps de duració que decidirà cada població participant. D'aquesta exposició s'editarà un catàleg, en el qual _guraran les obres seleccionades amb especi_cació del seu títol i autor.

La selecció es farà atenent al criteri del jurat en base a la qualitat de les obres.

4.- Cada artista podrà concórrer a aquesta exposició col·lectiva amb una obra i aniran al seu càrrec les despeses d'enviament i tornada. Els ajuntaments i les entitats participants tindran la màxima cura en el manteniment de les obres, però declinen tota responsabilitat derivada d'accidents i imprevistos, robatoris, incendis o altres causes de força major.

5.- Cada obra anirà acompanyada d'un document Word en el que s'especicaran les dades de l'autor (Nom i cognoms, fotocòpia del DNI o equivalent, correu postal, correu electrònic i telèfon). Tal com s'indica en el punt 2, s'inclourà també en el mateix document una breu descripció conceptual i técnica de l'obra (materials, mesures, any d'execució, etc.). També s'inclourà un breu currículum de 15 línies en Arial 12 i interlineat senzill.

Tot això s'enviarà a la següent direcció electrònica: info@lamancomunitat.org

- Les obres no es donaran per rebudes si no complixen amb els requisits que s'han descrit.

6.- Es constituirà una Comissió de Selecció, nomenada per la coordinadora composta pel grup ArtNostre.

La comissió, formada per experts (sempre amb nombre imparell), tindrà com a objectiu la selecció de les obres que de totes les presentades seran les que es mostraran en aquesta exposició itinerant. Les obres seleccionades, segons decisió de la Comissió de Selecció, ho seran d'acord a criteris de qualitat.

7.- La Comissió de Selecció entendrà en tot allò referent a l'admissió de les obres a aquesta exposició i està facultada per a rebutjar qualsevol d’elles si creu o estima que no reuneix les condicions d'acord amb aquestes bases. La Comissió de Selecció nomenarà un secretari/a d'entre els seus membres, que farà constar en acta els acords adoptats.

8.- Les decisions aportades per la Comissió de Selecció, tant pel que fa a l'admissió de les obres com a la seua selecció, seran inapel·lables.

9.- Els participants seleccionats es comprometen a cedir les obres integrants de les exposicions durant el temps que estiguen aquestes (més o menys 2 anys), per a tal efecte s’ha provist d’un import econòmic per cessió d’obra de 100 € per artista seleccionat.

10.- Els artistes seleccionats enviaran les seues obres, en màximes condicions de seguretat i protecció, en un termini de 15 dies a partir de la decisió de la Comissió de Selecció. Les obres s'entregaran en la Mancomunitat de l'Alcoià y el Comtat, amb domicili Plaza Ramón y Cajal, 6, del municipi d’Alcoi, (Alacant), codi postal 03801. Tl. 965 549 354.

11. ArtNostre s’ha proposat treballar dins de las Bones Pràctiques i per eixe motiu s’otorgarà un premi econòmic a la millor obra segons el criteri de la Comisió de Selecció de 1.000 €, sense necessitat que l’artista tinga que donar l’obra en qüestió, tan sols cedir els drets de reproducció.

12.- Una vegada finalitzada l'exposició itinerant, els/les artistes tindran de termini d’un mes per a recollir les obres al mateix lloc citat en el punt anterior.

13.- En el cas que no es retiraren les obres en el termini esmentat, la Mancomunitat i els ajuntaments responsables d'aquesta exposició disposaran lliurement de les obres.

14.- Els ajuntaments convocants es comprometen a donar la màxima difusió tant de la convocatòria com de les exposicions que se celebren a cadascun dels pobles, en tots els mitjans de comunicació al seu abast.

15.- El fet de participar en el certamen comporta el coneixement i l’acceptació pels concursants d'aquestes bases.